top of page

OHJATTU DIALOGI

Kitka_erotin.png
Dialogi - keskustelumenetelmä
Ohjattu keskustelumenetelmä, dialogi, auttaa paremmin ymmärtämään itseä, muita ja työympäristöä. Keskustelun päätteeksi ei tarvitse olla samaa mieltä tai ratkaista asioita.

 

Ryhmädialogi

 

Dialogimenetelmiemme avulla voi lisätä luottamusta, vahvistaa osallisuutta ja kuunnella paremmin myös hiljaisia ääniä. Dialogi soveltuu erityisen hyvin työkaluksi ennen päätöksentekoa, ristiriitaisissa tilanteissa ja tulevaisuuden suunnittelussa. 

Tavoitteena on siis syventää ymmärrystä ja saavuttaa uusia oivalluksia. Keskustelun jälkeen on helpompi pohtia sekä työstää strategiaa, yhteiskehittelyä, työpajatyöskentelyä, toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoprosesseja. Parhaimmillaan ryhmän ohjattu dialogi vahvistaa osallisuuden kokemusta keskustelua käyvän ryhmän kesken tai laajemmin yrityksen kommunikaation tervehdyttämiseen. Lisäksi saavutetaan syvempää ymmärrystä käsitellystä aiheesta ja kuullaan erilaisten ihmisten erilaisia näkökulmista aiheesta. Tuloksena syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua.

Valmennuksellinen dialogi

 

Kahdenkeskisen valmennuksen päätyökaluna toimii aina dialogi. Se voi yksinkertaisimmillaan olla asioiden yhdessä pohtimista ja moninaisimmillaan taktiikan, strategian sekä teeman kehittämistyötä. Valmennuksessa se on myös keino luoda luottamusta omaan osaamiseen ja kykyyn, löytää erilaisia  näkökulmia ja näin lisätä ymmärrystä käsillä olevasta kokonaisuudesta. Onnistunut dialogi rakentuu luottamuksesta, tasa-arvosta, kuuntelusta ja kyseenalaistamisen mahdollisuudesta.

KITKA
-metodi

Kitka-metodi on luotu parantamaan johtoryhmän tai tiimin toimintaa, herättää luovuus kukoistukseensa ja vahvistaa luottamusta ryhmän sisällä.  Metodin ytimessä on hypnocoaching, jolla tuetaan kehittyvää ja uudistumiskykyistä organisaatiota. Tavoitteena on aina vahvistaa ihmisen kokemusta omasta kyvykkyydestään ja merkityksellisyydestään. Kun ihmiset luottavat omiin ja työkaverin kykyihin, on organisaation kukoistus taattu.  Metodi soveltuu 2-10 hengen tiimeille.

NON STOP
coaching

Non stop coaching on jatkuvaa valmennusta talon sisällä. Valmentaja ratkoo ongelmia henkilöstön apuna ja avaa uusia näkökulmia. Valmennuksessa opetellaan taitoja, menetelmiä, mielen malleja ja käytäntöjä, joiden avulla lisätään ymmärrystä omasta toiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Tavoitteena on myös lisätä itsereflektiota ja työstää henkilökohtaisia kehityskohteita suunnitelmallisesti ja systemaattisesti.

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjaus on johtamiseen ja esimiestyöhön erikoistunut työnohjausmenetelmä, joka lähtee yrityksen ja johtajan tavoitteista. Työnohjausprosessi on pitkä kumppanuussuhde, jonka aikana johtaja tarkastelee itseään, työtään, johtamistaan ja yrityksen ilmiöitä luottamuksellisesti. Johdon työnohjauksessa johtajalla on tilaa käsitellä ja sanoa ne asiat, joita ei voi sanoa tai käsitellä työyhteisön edessä.
bottom of page